ŞİİRDİR GÖZYAŞI
  İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı
 
)                     İSLAMİYETİN KABULÜNDEN SONRAKİ TÜRK EDEBİYATI
Talas savaşından sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. Karahan Devletinin hükümdarı Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet resmi din olarak kabul edilmiştir.(942) B u tarihten sonra İslam’a dair eserler verilmeye başlanmıştır. Bu geçiş dönemine ait en önemli eserler şunlardır:
a)                  Divan-ı Lügat’ it Türk.( Türk Dilinin Sözlüğü)     ( 1072–1074 )
1                  Kaşgarlı Mahmut yazmıştır.
2                  Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır.
3                  1074 yılında bitirildiği düşünülüyor.
4                 Türkçenin ilk sözlüğüdür.
5                  Türklere ait gelenek göreneklerden tarihten folklordan bahsettiği için bir ansiklopedi özelliği taşımaktadır.
6                 Kitapta 7500 kelimenin Arapça karşılığı verilmiş olup ayrıca halk şiirleri, atasözleri, deyimler kullanılmıştır.
7                  Ebu’ l Kasım’ a sunulmuştur.
8                 Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır.
 
 
 
b)                  Kutatgu Biliğ (Mutluluk Veren Bilgi) (1069- 1070 )
1       1069–1070 tarihlerinde Yusuf HAS Hacip tarafından yazılmıştır.
2        Türk edebiyatının ilk siyasetnamesidir.
3             Öğretici bir nitelik taşımaktadır.
4             Tapgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
5             Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
6             Hakaniye (Doğu ) Türkçesi ile yazılmıştır.
7              6645 beyitten müteşekkildir.
8                 Eserde öğütler; devlet, akıl saadet, adalet sembolleriyle verilmiştir.
9      Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır.
 
c)      Divan-ı Hikmet
1      Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
2      İlahi aşk kavramı ilk defa bu eserde kullanılmıştır.
3      Yesevi tarikatının esasları ve dinin temel öğretileri anlatılmıştır.
4      12. yy da yazılmıştır.
5      Hece ölçüsüyle halk dili kullanılmıştır.
6      Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır.
 
d)      Atabet’ül Hakayık  (Hakikatlerin Eşiği)
 
1      Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
2      12. yyda yazılmıştır.
3      Eserde ahlakın önemi ve yolları üzerinde durulmuştur.
4      Beyit ve dörtlükler bir arada kullanılmış. Dolayısıyla aruz ve hece vezni birlikte kullanılmıştır.
 
KİTAB-I DEDE KORKUT
 
1      Destandan halk hikâyesine geçiş döneminin ürünüdür.
2      12 hikâyeden oluşur.
3            Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde iç içedir.
4      Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntılar yanında İslam dini ile ilgili özelliklerde vardır.
5      Eserde geçen ‘’Dede Korkut’’meçhul bir halk ozanıdır.
6      Hikâyelerde oğuzların çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar ve kendi iç mücadeleleri yer alır.
7      Hikâyelerin konuları; aşk, yiğitlik gösterisi, kahramanlık, boylar arasındaki savaştır.
8         15. yy’da kaleme alınmıştır.
9         Eserin yazarı belli değildir. “
10      Nazım ile nesir iç içedir.
11      Hakaniye lehçesi kullanılmıştır.
 
  Bugün 2 ziyaretçi (73 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
En güzel şiirde nefret yoktur,kavga yoktur,kin yoktur;sadece sevgi vardır.